Nekatera poročila o dogajanju v naši stolni cerkvi
lahko preberete tudi na straneh soboške škofije:

Določila slovenskih škofov glede obhajanja svete maše in drugih zakramentov

DOLOČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV GLEDE OBHAJANA SVETE MAŠE IN DRUGIH ZAKRAMENTOV

Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava (kan. 455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) ter v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov določajo naslednje:

Sveta maša

Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:

1. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.

2. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).

3. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. Če razkužila ni mogoče zagotoviti, svetih maš z udeležbo vernikov ni mogoče obhajati.

4. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.

5. Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).

6. V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na sveto mašo, se mora upoštevati razdalja 1,5 metra. Če je zakristija majhna in te razdalje ni možno spoštovati, se bogoslužni sodelavci pripravijo v cerkvi.

7. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.

8. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena, zato duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja.

9. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.

10. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

11. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

12. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.

13. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).

14. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.

15.  Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).

16. Proščenja po kapelah niso dovoljena.

17. Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.

18.  Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščitnih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogibajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

19.  Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliška občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prenehanje epidemije.

Zakrament svete spovedi

Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja

Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V primeru zaporednih krstov je treba prostore predhodno prezračiti.

Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas.

Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki.

Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.

Pogrebi

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil, ki veljajo za obisk svete maše. Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in šmarnice, župnijske slovesnosti

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). Izobraževanje in srečanja lahko potekajo na daljavo po spletu. Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Vsebina je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada oz. župnij.

Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Določila slovenskih škofov si lahko ogledate tudi na spletni strani SŠK:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

Spremljanje svete maše preko medijev

O SPREMLJANJU SVETE MAŠE PREKO MEDIJEV

Dragi bratje in sestre!

Čas, v katerem smo se znašli, zahteva od vsakega izmed nas, da svoj način življenja prilagodimo trenutnim razmeram. To velja tudi za versko življenje kristjana. V tem času duhovniki mašujemo sami, cerkve so zaprte, vse to z namenom, da se čim bolj in čim hitreje zajezi širjenje Korona-virusa. To so določili naši škofje, ki se pri tem držijo ravnanja papeža Frančiška, kakor tudi drugih škofov v Evropi. Znamenje naše svetosti je tudi pokorščina predstojnikom, da se v cerkvi ne obhaja bogoslužje z ljudstvom.

V pomoč navajam nekaj misli iz magistrskega dela Primoža Lorbeka z naslovom: RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PRENOSI LITURGIČNIH OBREDOV V LUČI GRADITVE OBČESTVA:

»Povabljeni pa ste k spremljanju bogoslužij po televiziji, radiu in preko interneta. Za prenose svetega bogoslužja pravi konstitucija o svetem bogoslužju: »Radijski in televizijski prenosi svetih obredov, zlasti svete maše, naj se izvajajo obzirno in dostojno pod vodstvom in z odgovornostjo sposobne osebe, ki jo za to določijo škofje« (B 20). Prav tako pravi koncilski odlok o sredstvih družbenega obveščanja: »Mati Cerkev dobro ve, da morejo ta sredstva, če jih prav uporabljamo, zelo koristiti človeškemu rodu, saj mnogo prispevajo k razvedrilu in izobrazbi, pa tudi k širjenju in utrjevanju Božjega kraljestva … Katoliško Cerkev je ustanovil Kristus Gospod v zveličanje vseh ljudi in jim mora brezpogojno oznanjati evangelij. Zato sodi, da je njena dolžnost širiti odrešenjsko oznanilo tudi s sredstvi družbenega obveščanja in ljudi poučevati, kako naj jih pravilno uporabljajo.« (IM 2-3)

V Italiji je leta 1988 izšel dokument Nedeljska bogoslužja v odsotnosti duhovnika (Celebrazioni domenicali in assenza del presbitero), ki govori o prenosu maše preko televizije ali radia za skupnosti, ki nimajo duhovnika in kjer ni možno imeti nedeljskega bogoslužja, ali pa samo besednega bogoslužja in svetega obhajila. Tako se vernikom priporoča, da se z družino zberejo pred televizijo ali radiem in se posvetijo molitvi.

Na kakšen način lahko gledalec ali poslušalec sodeluje pri prenosu bogoslužnega obreda preko televizije ali radia, pa tudi na kašen način je povezan s skupnostjo, v kateri se obhaja bogoslužje in v kakšni meri se lahko z njo poveže. Če oseba ne sodeluje pri bogoslužju, ki se prenaša s pomočjo televizije ali radia, govorimo le o informaciji ali dokumentarnem filmu o liturgičnem obredu v neki cerkvi.

Zato je nujno potrebno, da gledalec pri prenosu bogoslužja dejavno sodeluje. Vernik ne more dejavno sodelovati, če je bogoslužje vnaprej posneto in ob drugi uri predvajano. V takšnem primeru lahko vnovič govorimo o podobnosti z gledanjem dokumentarnega filma ali o sprejemanju informaciji o dogodku, ki se je predčasno zgodil.

Ena izmed prvih zahtev pri obhajanju liturgije je, da se liturgično dejanje obhaja na dostojanstven način. Nihče naj ne bo le poslušalec, ampak naj dejavno sodeluje tako, da opravlja »vse tisto in samo tisto, kar mu gre po naravi stvari in po liturgičnih pravilih«. To dejavno sodelovanje vernika pri liturgiji je lahko: »notranje (molitev in pesem z novim duhovnim žarom, izročitvijo, izkustvom) ali zunanje (liturgični sodelavci).« Zunanje sodelovanje se kaže v različnih službah in nalogah znotraj liturgije. Vernik lahko preko televizije ali radia sodeluje zgolj notranje, ne pa tudi zunanje«.

Dragi verniki, ki spremljate mašo preko medijev (TV, radio, internet) iz vsega zgoraj napisanega velja:

1. Priporoča, da se z družino zberete pred televizijo, radiem ali računalnikom in se posvetite molitvi. V času bogoslužja ne delamo nič drugega!

2. Potrebno je, da gledalec/poslušalec pri prenosu bogoslužja dejavno sodeluje. Dejavno sodelovanje vernika pri liturgiji je: »notranje (molitev in pesem z novim duhovnim žarom, izročitvijo, izkustvom, telesne drže pri maši) ali zunanje (liturgični sodelavci). Vernik lahko preko televizije ali radia sodeluje zgolj notranje, ne pa tudi zunanje.

3. Vernik ne more dejavno sodelovati, če je bogoslužje vnaprej posneto in ob drugi uri predvajano. Dejavno lahko sodelujemo samo pri prenosu maše v živo!

4. Duhovno obhajilo: Evharistija je vrhunec vseh zakramentov. Gojimo trajno hrepenenje po evharistiji in tako se je v zgodovini Cerkve izoblikovala praksa duhovnega obhajila. Duhovno obhajilo je lahko za poslušalce sredstvo za to, da pridemo po Sinu in Svetem Duhu v občestvo z Očetom in na ta način poglobimo ljubezen do Gospoda.

Naj nam bo vse to v pomoč, da bomo tudi v tem času, deležni sadov molitve in evharistične daritve.

Goran Kuhar, župnik

 

Spletni prenos bogoslužij

31. marec 2020: Bogoslužja v soboški stolnici v Velikem tednu 2020

Povezave do prenosov so na voljo pod sliko.

V velikem tednu bodo bogoslužja iz naše stolnice prenašana po Radiu Ognjišče, TV Exodus, TV As, Facebooku in Youtube-u.
Vabimo k ogledu.

Cvetna nedelja ob 10:00 - Posnetek

Veliki četrtek ob 18:00 - Posnetek

Veliki petek ob 18:00 - Posnetek

Velika sobota ob 20:00 - Posnetek

Velika noč ob 10:00 - Posnetek

Velikonočni ponedeljek ob 10:00 - Posnetek

 

 

Sporočilo - 25. marec 2020

25. marec 2020: Izdana so bila navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike 2020 v času epidemije COVID-19.

odpri navodila

    

Izredna navodila slovenskih škofov

STOLNA ŽUPNIJA SVETEGA NIKOLAJA
MURSKA SOBOTA

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

5. »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

12. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

13. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

Za boljše in prijaznejše delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information